Skip to main or footer

מבקרים יקרים, בשל המצב בישראל, יתכנו עיכובים בתרגומי המודעות, הצוות שלנו במילואים. אנו מודים לכם על הסבלנות ומאחלים ימים טובים יותר.

מדיניות פרטיות ותנאי שימוש

עודכן לאחרונה ב-22 אפריל, 2023

ברוך הבא לאימו ישראל! על ידי שימוש בשירותים שלנו, אתה מסכים להיות כפוף לתנאים והגבלות התקנון. יש לעבור על תקנון בקפידה. אם אינך מסכים לתנאי התקנון, אין להשתמש באתר או בשירותי האתר. סעיפי התקנון עלולים להתעדכן בכל עת ללא עדכון המשתמשים.

מדיניות פרטיות ותנאי שימוש

1. כללי –

1.1 אתר האינטרנט "Immo Israel"/"אימו ישראל" (להלן: "האתר") הנו אתר ברשת האינטרנט, המהווה פלטפורמה לרכישה וקניית נכסי מקרקעין (נדל"ן) ושירותים נלווים נוספים כגון: שירותי צילום נכסי מוכר, פרסום וכיוצ"ב.

1.2 אימו ישראל לוחות פרסום בע"מ היא הבעלים והמפעילה של האתר (להלן: "החברה ו/או מפעיל האתר") – ח.פ. 516442449. כתובת: אריאל שרון 22, נתיבות, ישראל.

1.3 בכל מקום בו נעשה שימוש בלשון זכר בתקנון זה, הכוונה גם ללשון נקבה, וכל מקום בו משתמשים בלשון יחיד הכוונה גם ללשון רבים.

1.4 המשתמש באתר זה, ייקרא להלן "גולש" או "משתמש".

1.5 כל שימוש באתר יהא כפוף בתניה יסודית להסכמת הגולש וציות לכל ההוראות והתנאים דלהלן. עצם שימוש באתר ובתכניו מהווה את הסכמת המשתמש ואישורו לאמור בתנאי שימוש אלו וגילו מאפשר לו לפי דין להתקשר בחוזה מחייב.

1.5.1 הגלישה והשימוש באתר כפופה להסכמתו המקדמית של הגולש לתנאי השימוש בתקנון זה כפי שיפורטו להלן וגם ובמדיניות הפרטיות של אתר "Immo Israel".

1.5.2 המשתמש מצהיר ומתחייב כי קרא את תנאי שימוש אלו ומסכים להוראותיו והוא ו/או מי מטעמו מוותרים על כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעיליו ו/ואו מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם. יובהר כי השימוש באתר לרבות כל פעולה בו מהווים את הסכמת המשתמש לתנאי שימוש הנ"ל.

1.5.3 השימוש באתר יכלול את כלל הפעולות שלהלן: ביקור באתר ו/או עיון באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום כמשתמש באתר ו/או שימוש באחד או יותר משירותי/מוצרי האתר ו/או כל שימוש אחר באתר.

1.6 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי משתמש באתר, ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינו לבין מפעיל האתר. עקב כך, הגולש מתבקש לקרוא בעיון את תקנון זה במלואו וכן מדיניות הפרטיות טרם תחילת שימושו באתר.

1.7. גלישה ו/או עיון ו/או כל פעולה הניתנת לביצוע באתר ו/או במסגרתו, מהווה את הסכמתכם לקבל ולנהוג לפי תקנון זה, ולפיכך אם הגולש קורא תוכן זה ואינו מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה, הנך מתבקש להפסיק לאלתר כל שימוש באתר.

1.8 ויובהר, כל המבצע פעולה באתר, מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי השימוש באתר ומדניות הפרטיות ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

1.9. מפעיל האתר רשאי לעדכן תקנון זה בכל עת וללא הודעה מקדימה, ותנאי תקנון החדשים יחייבו את הגולש מרגע עדכונם באתר האינטרנט.

1.10. מפעיל האתר איננו אתר מכירות ומפעיל האתר אינו ולא ייחשב כמוכר ו/או כמציע למכירה נכס מן הנכסים המוצעים למכירה באתר. תכנים המופיעים באתר שהינם של צדדי ג' ו/או שמקורם בצדדי ג', כולל תכנים של אתרי מכירות המוצגים באתר ו/או תכנים אשר הופיעו כתוצאת חיפוש באתר, אינם בבעלות מפעיל האתר, אינם באחריותו, אינם מופעלים על ידו והינם באחריותם הבלעדית של אותם צדדי ג'.

2. הזכות ו/או הזכאות להשתמש באתר –

2.1 הזכות ו/או הזכאות להשתמש באתר תהיה לכל אדם אשר מלאו לו 18 ואילך.

2.2 לכל מי שיש ברשותו כתובת דואר אלקטרוני תקינה ואשר פרטיו האישיים מולאו נאמנה בטופס ההרשמה לאתר לרבות כתובת, טלפון וכל פרט אחר.

2.3 לכל מי שמוגדר כלקוח פרטי או עסקי המעוניין לרכוש ו/או למכור נכס תוך שימוש באתר זה.

2.4 מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה לאתר למשתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או המנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר או עושים בו שימוש בניגוד למטרותיו.

2.5 מפעיל האתר רשאי למנוע מגולש כלשהו את השימוש באתר באופן זמני או לצמיתה, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה מקדימה על כך לגולש.

2.6 מבלי לגרוע מן מהאמור לעיל, יהא מפעיל האתר רשאי למנוע ממשתמש כלשהו מלהשתמש באיזה מן מסלולי הפרסום המוצעים באתר, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • במידה והגולש ו/או המשתמש מסר במתכוון פרטים שגויים.
 • במידה והגולש ו/או המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות האתר והמוכרים.
 • במידה וכרטיס האשראי שברשות הגולש ו/או המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

3. הגבלת אחריות מפעיל האתר –

3.1. המידע, התכנים והשירותים המוצעים לגולש באתר מוצעים כפי שהם, והחברה, מנהליה, בעלי מניותיה, בעלי שליטה בה לא יישאו בכל אחריות להתאמתם לצרכי הגולש ו/או למטרותיו.

3.2. השימוש באתר, על כל קשת שירותיו ותכניו, הינו באחריות הגולש בלבד.

3.3. כל המוצג והמתפרסם מעת לעת באתר כולו, הינו בבחינת המלצה בלבד, ואין בהם כדי לחייב את החברה ו/או להטיל עליה אחריות כשלהי מכל מין וסוג שהיא, ביחס לפעולות שנעשות ע"י הגולשים בהתבסס על אותה המלצה ועל יסודה.

3.4. האחריות על תוכן הפרסומים על כל המשתמע והמובן מהם, היא על הכותבים ו/או המפרסמים בעצמם ו/או על המוציאים לאור הרלוונטיים, הכול בהתאם לנסיבות העניין. מפעיל האתר לא ישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולש ו/או מי מטעמו כתוצאה מן האמור ו/או המוצג ו/או המוצע ו/או המומלץ בפרסומים.

3.5. מפעיל האתר לא יישא בכל אחריות המוטלת עליה במפורש או מכללא, לרבות כל אחריות בגין שירותי צד ג', הפרעה ו/או שיבוש בשימוש באתר, הימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים ו/או זדוניים, איכות ודיוק האתר והמידע המצוי בו, התאמה לכל תכלית, שלמות, אמינות, התאמה לתוכנות שבמחשב הגולש ולמיזוג, ואינו מתחייב, כי השימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי צד ג' לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או שיבושים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים כאלו ואחרים.

3.6. מפעיל האתר שומר על זכותו לבטל את כל פרסום המצוי באתר ו/או שירות הניתן בו וכן להגביל את השימוש בו.

3.7. כל פרסום מטעם מפעיל האתר, לא ייחשב כהצעה מחייבת, אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים, כל התקשרות כלשהי בין מפעיל האתר לבין צד ג' טעונה אישור בכתב ומראש של מפעיל האתר.

3.8. כל המוצג והתפרסם מעת לעת באתר, ובכלל זה, פינות מומחי נדל"ן, טיפים לרכישה, המלצות, הכוונות, נתוני סקרים, כתבות, מאמרים, בלוגים הפניות לכתבות ו/או לינקים לאתרים דומים או קשורים וכל נתון אחר מכל מין וסוג שהוא (שייקראו כולם יחד: "הספריה") המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד, ואין בהם כדי לחייב את החברה ו/או להטיל עליה אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס לפעולות הגולשים בהסתמך על אותה המלצה ועל בסיסה. האחריות על תוכנה של הספריה ו/או של ההמלצות המצויות בה היא על הכותבים ו/או המפרסמים בעצמם ו/או על המוציאים לאור הרלבנטיים, הכול על פי נסיבות העניין. החברה לא תישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על האמור בספריה.

4. תנאי פרסום מודעות באתר על ידי המשתמש והגבלת אחריות מפעיל האתר –

4.1. האתר פועל כפלטפורמה (בלבד), ליצירת הקשר בין משתמשי האתר/קונים ומוכרים נכס ובשום פנים ואופן מפעיל האתר לא יהווה כצד כלשהו לעסקה כלשהי בה עשויים להתקשר משתמשי האתר בזכות השימוש באתר, הגם שמידע מסוים מוחלף באמצעות האתר ובזכותו.
האתר מציע מנויים בחינם ובתשלום כספי; הכול כמפורט ולפי התנאים הנקובים באתר ואשר יכולים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעת מפעיל האתר.

4.2. המודעות המפורסמות באתר ע"י משתמשים כאלו ואחרים, לא יהוו המלצה מצד מפעיל האתר באשר לשירותים המפורסמים כאמור ו/או כל מצג אחר לגביהם.

4.3. מפעיל האתר אינו נושא באחריות כלשהי למודעות המפורסמות באתר על ידי משתמשיו, ו/או כל חלק מהן, לרבות לחוקיות המודעות, נכונות המודעות, עדכניות המודעות או תקפותו של כל מידע המצוי והקשרו במודעות אלו.

4.4. התמורה אשר תשולם במסגרת עסקת מכר שעשויים להתקשר בה משתמשי האתר, לא ניתן לתשלום באמצעות האתר או דרכו.

4.5. מפעיל האתר ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי לכל שימוש שייעשה באתר על-ידי משתמש פלוני, לרבות לנכונות ו/או מידת הדיוק של כל מודעה, חוות דעת, ביקורת, המלצה ו/או ייעוץ מקצועי לכאורה המפורסמים ע"י מהמשתמשים באתר.

4.6. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מפעיל האתר יהיה רשאי ללא סייג או הגבלה, להסיר ו/או למנוע פרסום של מודעה וכל תוכן בכלל אשר יחפוץ המשתמש לפרסם באתר, וכן לחסום, להגביל ו/או להצר את שימוש המשתמש באתר, בין באופן חלקי ובין באופן מלא, בכל צורה ודרך שהיא (לרבות מחיקה חלקית או כללית, השמטת או השחרת קטעים, שלילת זכויות להעלאת תכנים וכיוצ"ב), מקום בו ייוודע למפעיל האתר אודות תוכן כלשהו המופיע באתר ואשר עצם דבר פרסומו ע"י המשתמש באתר עלול לכאורה להיות פוגעני ו/או עלול להוות עוולה נזיקית, עבירה פלילית, הפרה של הוראות תקנון זה וכיו"ב; מכל סיבה אחרת; או בלא כל סיבה שהיא, והכל עפ"י שיקול דעתם.

4.7. למפעיל האתר שמורה הזכות לסרב לנוסח של פרסום שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים ובתנאים של האתר ו/או שאסור לפרסום/למכירה על פי דין.

4.8. מפעיל האתר איננו אחראי ולא יהיה אחראי בשום בצורה ואופן כלפי המשתמשו/או כל צד ג' (לרבות נזק למחשבו, לתוכן המחשב, לתוכנת המחשב ו/או לחומרה המצויה בו של גולש האתר), לכל נזק ו/או הפסד, בקשר עם השימוש באתר, בין אם הדבר נובע מכל מעשה או מחדל של כל צד ג' (כגון: תקלה בהספקת התקשורת לאתר) אם לאו, ובין אם עסקינן בנזק צפוי מראש, או אם לאו, לרבות בדיני עונשין, נזיקין, חוזים, עשיית עושר שלא במשפט וכיו"ב, לרבות בשל אי-זמינות האתר באופן רציף, טעויות סופר במידע ובמלל המופיע בו ובקישורו לרשתות חברתיות, הימצאות וירוסים, "תולעים", וכיוצא באלו.

4.9. מפעיל האתר לא מתחייב בהתחייבות כלשהי אודות פרק הזמן בו יוסיף מפעיל האתר ו/או מה השירותים המוצעים בו, במתכונתם הנוכחית או בכל מתכונת אחרת, לעמוד לרשות המשתמש. המשתמש עושה כן על אחריותו בלבד, ויישא בה לבדו בלעדית.

4.10. כל משתמש לרבות משתמש עסקי, רשאי לפרסם מודעה אחת בלבד לגבי נכס אחד בלבד, לערוך ולשנות אותה לאורך תקופת הפרסום (אך אין מניעה לבטל, לסמן כנמכר/הושכר, ולאחר מכן לפרסם מחדש את אותה המודעה, כל עוד לא נוצרות בכך שתי מודעות נפרדות). במידה ויתגלה כי יותר ממודעה אחת פורסמה ע"י המפרסם על אותו הנכס, מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר את הפרסום וללא החזר כספי עבור כספים ששולמו על ידי המשתמש. גם במידה ומפעיל האתר אישר את פרסום המודעה השנייה, מפעיל האתר שומר לזכותו את האפשרות לבטלה ללא החזר על דמי המנוי שנרכש.

4.11. תקופת פרסום המודעה היא לאורך כל המנוי, כלומר 90 יום עם חידוש המנוי בצורה אוטומטית כל חודש עבור בעלים פרטיים, או 90 יום עם חידוש מנוי אוטומטי למתווכים. כל משתמש יכול לבטל את מנוי בכל רגע נתון, ובמקרה זה המנוי יבוטל בסוף תקופת ה-30/90 יום הקרובה.

4.12 חל איסור מוחלט לציין בתוכן המודעה לינק/קישור לאתר אינטרנט אחר או כתובת אינטרנט בין בכתב ובין בתוך תמונה. ציון של מספר טלפון, יעשה אך ורק בתוך פרופיל המשתמש ולא בטקסט חופשי.

4.13. על המשתמש חל איסור מוחלט לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה ודרך שהיא (זולת באמצעות צפייה קונבנציונאלית במודעות האתר כמשתמש רגיל) לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות ובכלל זאת רובוטים.

4.14. על המשתמש לפרסם מודעותיו בהתאם לתנאים שלהלן:

 • התמונות שיעלו לאתר במסגרת מודעת המשתמש יהיו באיכות מספקת וטובה.
 • חל איסור לעלות תמונות של הנכסים המציגות בנוסף אנשים.
 • חל איסור לעלות מונטא"ז תמונות (שוטים קצרים שצולמו במקומות שונים משולבים זה בזה.
 • חל איסור לציין בתוכן המודעה פרטים שגויים אשר אינם תואמים את הנכס, את פרטיו ו/או תכלית הפרסום של המודעה.
 • כל פרסום הנוגד את הוראות תקנון זה ולרבות את האמור בסע' 4.14.1 שלהלן.

היה ומודעת הפרסום של המשתמש לא תעמוד בתנאי הפרסום, החברה תשלח אליו הודעת דוא"ל המיידעת אותו אודות אי עמידת המודעה בתנאים הדרושים, בצירוף הערות לתיקון המודעה ולאישורה. כל עוד המשתמש לא יערך את המודעה, היא לא תפורסם ומנויו ימשיך לפעול כרגיל.

למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך והוא מוותר בזאת עם הסכמתו לתנאי תקנון זה, להגיש תביעה בעניין זה כנגד החברה לערכאות משפטיות ו/או לכל טריבונל שיפוטי.

4.14.1. מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא לפרסם ו/או להזין לאתר אחד או יותר מן התכנים הבאים:

 • כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים או מעוות זכויות ו/או תכנים של צדדי ג' ו/או מפר זכויות יוצרים של צד ג' – ובכלל זה זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים או סימני מסחר.
 • כל מידע בטחוני האסור בפרסום, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש או פוגעני כלפי צדדים שלישיים.
 • כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני, המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או בתקנתו.
 • כל חומר הנוגע לקטינים שלא התקבלה הסכמה של האפוטרופוסים החוקיים ו/או הטבעיים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות איתם.
 • כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל או תמיכה בפעילות טרור.
 • כל חומר המהווה לשון הרע על אדם לפי חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה – 1965.
 • כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם או כל יישות משפטית אחרת (לרבות שם), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת פרטיותיו של אדם.
 • כל חומר טורדני , מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני.
 • כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים.

4.14.2. היה ויפר המשתמש אחד או יותר מן התנאים שלעיל, הוא ישפה את החברה בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מהפרותיו את הוראות אלו.

תנאי פרסום מודעות בהתאם למסלולי הרכישה

4.15. האתר מציע מנויי בתשלום וניסיון חינם, הכול כמפורט ולפי התנאים הנקובים באתר ואשר יכולים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעת החברה.

4.15.1. "משתמש עסקי" הינו אדם פרטי ו/או תאגיד אשר מי שעיסוקו במישרין או בעקיפין בסחר נדל"ן (לרבות מתווך נדל"ן/חברות תיווך נדל"ן).

4.15.2. "לקוח פרטי- "מי שאינו לקוח עסקי".

4.15.3. פרסום מודעות באתר הינו כרוך ברכישת מנויי (למעט נסיון חינם של 90 יום המוצע לכל משתמש בעת יצירת המודעה הראשונה שלו), וכל מודעה שתפורסם ללא תשלום תבוטל בצורה מיידית וללא התראה כלשהי וזאת מבלי לפגוע בסעדים הקיימים לחברה ע"פ דין בקשר עם כך. התשלום בגין פרסום המודעות באתר היא בהתאם למדיניותה הבלעדית של החברה, אשר מדיניות זאת עשויה להשתנות מעת לעת.

4.16. למשתמש עסקי קיים התחייבות ביצירת חשבון בתור משתמש עסקי בזמן רישומו לאתר, והתחייבות על דיווח על שם חברת התיווך אלייה משויך. במידה ומפעיל האתר יגלה הפערה של חוק זה, זכותו לבטל בצורה מיידית את חשבונו של המשתמש העסקי ואת המנויי שלו בצורה מיידית.

4.17. כל משתמש פרטי אשר מפרסם מודעה ראשונה זוכה בתקופת ניסיון של 90 יום חינם. לאחר מכן המודעה תחודש באופן אוטומטי תמורת תשלום במחיר של פרסום מודעה, בהתאם לתוספות שנבחרו. במידה והמשמתש בוחר לבטל את המנוי לפני סוף תקופת הניסיון, הביטול יעשה ללא עלות.

4.18. פרסום מודעות באתר שלא בהתאם לתקופת הפרסום הראשונית של 90 יום חינם תהיה בתשלום בלבד בהתאם למנוי או לחבילה הנרכשים. כל פרסום כאמור שייעשה בלא ביצוע תשלום בפועל יופסק לאלתר וללא התראה כלשהי וזאת מבלי לפגוע בסעדים הקיימים לחברה בקשר עם כך. התשלום בגין פרסום המודעות באתר היא בהתאם למדיניותה הבלעדית של החברה, אשר מדיניות זאת עשויה להשתנות מעת לעת.

4.19 בעת רכישת שטחי פרסום באתר – ידרש המשתמש העסקי לחתום על חוזה רכישת אמצעי פרסום אל מול החברה.

4.20. החברה תהא רשאית בכל זמן נתון לשנות את תעריפי המנויים, ויתר תנאי ההתקשרות עם לקוחותיה. אין בשינוי כאמור כדי לשנות תנאים של אמצעי פרסום שנמכרו זה מכבר.

4.21. תוכן המודעה שתפורסם ע"י המשתמש העסקי באתר יכלול את פרטי הנכס והשירות בלבד וכן את פרטי בית העסק ככל שאלה נדרשים לצורך ביצוע הרכישה הרלבנטית בלבד, והמשתמש העסקי מאשר ומצהיר, כי תוכן המודעה שתפורסם על ידו אינו מפר ולא יפר הוראות כל דין ו/או זכויות (לרבות זכויות קניין רוחני) צד שלישי כלשהו.

4.22. ידוע ומוסכם על המשתמש, כי מפעיל האתר יהיה רשאי להסיר זמנית את תוכן הפרסום או אמצעי הפרסום עקב תקלה באתר במידה לא יפעל באופן תקין במצב כאמור. כמו כן, מפעיל האתר רשאי להסיר לאלתר את תוכן הפרסום או אמצעי הפרסום, במידה ותמצא, כי התוכן הנ"ל לא מפורסם /או מוצג כדין ו/או בניגוד לאמור בתקנון השימוש ו/או מפר זכויות של צד ג' כלשהו ו/או לפי טענת צד שלישי כלשהו, כי התוכן הנ"ל מפר את זכויותיו. למשתמש העסקי לא תהיה כל טענה כנגד החברה בגין האמור.

5. איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור –

5.1. השימוש באתר מוגבל לשימוש התואם לכל הוראות חוק או דין חל, לרבות כל דין הנוגע לזכויות כלשהן (ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות פרסום או פרטיות, סודיות וזכויות סימני מסחר) של אחרים.

5.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור לעיל הגולש מתחייב בזה שלצורך השימוש, הרכישה והעיון באתר ובתכניו, אתה מתחייב שלא לעשות שימוש באתר לשום מטרה בלתי חוקית ולשום מטרה אסורה על פי התניות שלהלן:

 • לא תתחזה לאדם או גוף כלשהו, ו/או תמסור מידע לא נכון במלואו.
 • לא תטעין מידע שאיננו נכון או איננו חוקי.

5.3. המשתמש מתחייב שלא להטעין באתר כל מידע המכיל וירוס מחשב או כל קוד אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר בשימוש האתר ו/או של כל משתמש אחר.

5.4. המשתמש לא יעתיק, לא ישכפל, ישנה, יפיץ, יעביר, יציג ברבים, יוציא לאור או יצור נגזרות של חלק כלשהו של האתר ו/או השירות הניתן במסגרתו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הגולש לא ישנה, יעבד, יעתיק, ישאוב מידע, יתאים, יתרגם, יבצע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר.

5.5. המשתמש לא יפגע בכל דרך שבזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר.

5.6. המשתמש לא ישתמש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנקס, לאחזר, לשלוף, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור המתכנן לחשוף מאגרי המידע.

5.7. המשתמש לא יתערב ו/או יפריע לגישה לאתר, לשימוש בו ולהנאה ממנו על ידי אחרים, לרבות לפעולות השרת ורשת המחשבים המאפשרים פעילות האתר.

5.8. המשתמש לא ייגש או ינסה לגשת לחלקים באתר אשר אינם פתוחים לשימוש הציבור.

5.9. המשתמש לא יכניס באתר שינויים כלשהם.

6. קניין רוחני –

6.1. זכויות קניין רוחני באתר ותוכנו, לרבות כל הטקסטים, החומרים והתמונות והשירותים (להלן: "התוכן"), שייכים לחברת אימו ישראל לוחות פרסום בע"מ למעט אם צוין אחרת, והם מוגנים על ידי החקיקה הלאומית והבינלאומית הרלוונטית. מובהר כי האתר ותכניו כאמור, הסימנים המסחריים, הסמלים המסחריים וסימני השירות המוצגים באתר (כולם יחד להלן: "סימני המסחר") הינם סימני מסחר רשומים ובלתי רשומים של חברת אימו ישראל לוחות פרסום בע"מ. השימוש שנעשה באתר ובתכניו, בסימני המסחר של האתר ובזכויות קנייניות אחרות הינו שימוש שנעשה ברשות של החברה.

6.2. יובהר ויודגש בזאת, כי עם קבלת תנאי תקנון זה, כל משתמש המפרסם מודעתו באתר, מעביר באופן מיידי וישיר לחברה את כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם פרסום המודעה כאמור, לרבות בתוכן הפרסום ובתמונות הכלולות בו, וכן לרבות זכויות יוצרים וזכויות התביעה בגין כל הפרה של זכויות כאמור ע"י גורם כלשהו.

6.3. השימוש שנעשה באתר ובתוכן הינו "כפי שהוא" ("AS IS") ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש/גולש כלשהו. בנוסף לכך, לא ניתן להשתמש בתוכן, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות או לשם העתקה, תיקון, שינוי, שידור, הצגה, פרסום, שעתוק, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא ההסכמה מראש ובכתב של מפעיל האתר.

6.4. השימוש באתר ובתכניו אינו מעניק למשתמש בו זכויות ביחס לכל זכות יוצרים, עיצובים, סימני מסחר וכל קניין רוחני אחר וזכויות מהותיות המתייחסות לתוכן האתר. כל התוכן כזה כולל סימנים מסחריים של צדדים שלישיים, עיצובים, וזכויות קניין רוחני קשורות שמוזכרות או מוצגות באתר זה מוגנות על ידי קניין רוחני לאומי, חוקים אחרים ואמנות בינלאומיות. כל העתקה או הפצה של התוכן המפורט לעיל אסורה ועלולה לגרום לתביעות אזרחיות ופליליות. בלי לגרוע מהאמור לעיל, העתקה ושימוש בחומרים המפורטים לעיל לכל שרת אחר, מיקום או תמיכה לפרסום, העתקה או הפצה, הינה אסורה במפורש.

7. מדיניות פרטיות, סודיות ואבטחת מידע –

7.1. בהסכמתך לתנאי שימוש אלה הנך מאשר כי קראת את מדיניות הפרטיות של האתר ו/או השירות שניתן באמצעותו והם מקובלים עליך ואתה מסכים לכל האמור בהם.

7.2. האתר יעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי המשתמש כאמור לעיל בהתאם להוראות החוק, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 והמשתמש נותן הסכמתו לשימוש זה. יחד עם זאת, מפעיל האתר עושה כמיטב יכולתו כדי להגן על שלמות המידע המתקבל באתר זה ושמירתו בסודיות.

7.3. כאשר הנך מעוניין לפרסם מודעה ו/או לרכוש מי משירותינו, הנך נדרש להזין את הפרטים האישיים שלך, ומשכך הזנת פרטיך מהווה הסכמתך לאיסוף נתונים אישיים אלה. כאשר מתקבלת הזמנה לפרסום מודעה אצלנו, אנו צריכים להחזיק במידע האישי הכולל את שמך, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, כתובת

הבית, משלוח וכרטיס האשראי / מקור חיוב אחר, כך שנוכל לעבד ולבצע את ההזמנה שלך. בנוסף, אנו עשויים לקבל מידע עקב בדיקות אימות או זהות.

7.4. מידע שנשתל באופן אוטומטי במחשב של משתמש האתר – Cookies

כאשר הינך משתמש, מציג, נכנס, מדפדף או מבקר באתר, ייתכן ומידע מסוים מושתל במחשב או באמצעי אלקטרוני אחר שנעשה בו שימוש על ידך. מידע זה יהיה בצורת "Cookie" שהוא פיסת מידע שמאוחסן בכונן הקשיח של המחשב שלך ו/או האמצעי האלקטרוני בו נעשה שימוש על ידך ועל ידי דפדפן האינטרנט

שהנך גולש בו אשר עוקב אחר התנועות שלך בתוך אתרים. רוב הדפדפנים מוגדרים באופן אוטומטי לקבל עוגיות אך קיימת אפשרות לשנות את ההגדרות של הדפדפן כך שהוא יקבל או ידחה "עוגיות". אם תבחר שלא לקבל עוגיות, תוכל עדיין להשתמש ברוב היישומים של אתר האינטרנט שלנו, ובכלל זה את היכולת

לרכוש פריטים.

7.5. השימוש במידע שייאסף על ידי האתר, ככל שייאסף, ייועד בין היתר למימוש היעדים שלהלן:

 • התאמה אישית של מרכיבים ונושאים באתר בהתאם לתחומי התעניינות המשתמש השונים וצפיותיו.
 • התאמה אישית של מודעות ופרסומות המועלות באתר במסגרת שימוש המשתמש בו בהתאם לצרכיו וציפיותיו.
 • קבלת/שליחת דוא"ל ו/או הודעות SMS לטלפונים הניידים ויצירת קשר עם המשתמש בדרכים כאלו ואחרות בכפוף להוראות הדין. במסגרת זו יוכל האתר להביא לידיעת המשתמש מבצעים שונים אשר עשויים לעניינו באופן אישי, מידע נוסף על זה המצוי באתר בדבר תחומי פעילותה של החברה ועוד.
 • באם בעתיד יהיה המשתמש מעוניין להפסיק שירות זה, כל שיהיה על המשתמש לעשות הוא להודיע על כך למפעיל האתר, והשירות יופסק בסמוך לאחר מכן.
 • בנוסף לשימושים הספציפיים במידע, לטובת המשתמש, ייתכן וייעשה שימוש כללי במידע שנאסף לצורך שיפור השירותים הניתנים במסגרת האתר, שינוי וייעול מבנה האתר, הרחבת תחומי הפעילות של האתר או צמצומם ומטרות נוספות לפי שיקול דעת החברה/מפעיל האתר וזאת לטובת המשתמשים, הגולשים ופעילו האתר.

7.6 האתר מתחייב לשמור על סודיות הגולש ופרטיו, ולא להעביר פרטים לכל גורם אחר.

7.7 האתר, תכניו, פרטי הלקוחות והמידע העסקי והאישי שמורים במערכות האתר ומוגנות במיטב מערכות ההגנה האפשריות.

7.8 למשתמשים רשומים יש זכות למחוק את חשבונם ואת כל המידע הקשור אליו. כדי לעשות זאת, המשתמשים חייבים להיכנס לחשבונם ולנווט להגדרות החשבון. בהגדרות החשבון, המשתמשים ימצאו אפשרות למחוק את חשבונם. על ידי בחירת אפשרות זו, כל המידע האישי כולל שם, כתובת דוא"ל, שיטות תשלום וכל רישומים הקשורים לחשבון יוסרו לצמיתות מהמערכת שלנו. שימו לב כי פעולה זו היא בלתי הפיכה וכל הנתונים יימחקו לצמיתות.

8. אישור הזמנה –

8.1. בעת פרסום מודעה ורכישה מנוי, יקבל המשתמש דוא"ל שמעדכן אותו בפרטי הזמנתו. מובהר בזאת, כי הודעת דוא"ל זו איננה מהווה משום הסכמת האתר/מפעיל האתר/החברה לבצע את העסקה, אלא מהווה אסמכתא בלבד לכך שהזמנת המשתמש הגיעה לידי החברה.

8.2. קבלת הזמנת המשתמש והשלמת ההסכם בין המשתמש ובין החברה יושלם, כאשר ישלח למשתמש דוא"ל המאשר שהתשלום עבור מסלול הפרסום שנרכש התקבל בידי החברה ושהמשתמש רשאי מעתה לפרסם מודעה/מודעות בהתאם למסלול שנבחר ותנאיו.

8.3. האתר שומר לעצמו את הזכות שלא לקבל את הזמנת המשתמש במקרים דוגמת הבאים (רשימה פתוחה): לא ניתן לקבל אישור לתשלום; כאשר השירות שהוזמן אינו פנוי לאספקה באופן זמני; או שהמשתמש אינו עומד בתנאי הזכאות אשר מהווים תנאי מקדים לרכישה באמצעות האתר, וכו'.

8.4. אם השירותים שהוזמנו אינם פנויים לרכישה באופן זמני, למרות שהם מופיעים באתר, או שחברת כרטיסי האשראי לא אישרה את חיוב המשתמש, לא יהיה האתר חייב למשתמש את השירותים שהזמין. במקרה כזה, הודעה מתאימה תישלח לכתובת דוא"ל ואמצעי החיוב שהוזן לצורך הרכישה לא יחויב.

9. שירותים ומוצרים –

9.1. החברה מספקת במסגרת האתר, שירותים שונים אשר יפורטו להלן. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק שירותים אלו ו/או לשנותם בכל עת, בהתאם לצורך וללא מתן הודעה מוקדמת.

9.2. כל שימוש באחד השירותים המפורטים להלן בניגוד להוראות תקנון השימוש ו/או הוראות דין, יזכה את החברה בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון השימוש לרבות חסימת השימוש של המשתמש בשירות הנ"ל, העברת פרטיו לצדדים שלישיים על פי כל דין וכיו"ב, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות החברה על פי כל דין.

מתן שירותי צילום –

9.3. האתר מציע למשתמשיו (עסקי ופרטי) שירותי צילום חיצוניים בתשלום, באמצעות צלם מקצועי אשר יצלם צילומי חוץ ופנים הנכס המפורסם למכירה, הן בתמונות סטילס (נייח) והן צילום וידאו באמצעות רחפן מקצועי.

9.4. ניתן לרכוש את שירותי הצילום הן באמצעות מסלולי הרכישה שהאתר מציע למשתמשיו והן בנפרד כשירות "stand alone".

9.5. התמונות וסרטוני הוידאו שיצולמו על ידי נותן שירותי הצילום, יוספו למודעת הפרסום של המשתמש על ידי מפעיל האתר לא יאוחר מ-7 ימי עסקים, וזאת החל ממועד סיום מתן שירותי הצילום.

9.6. על מנת לאפשר את מתן שירותי הצילום, על המשתמש לפעול בהתאם להוראות המפורטות באתר בעמוד "חוקי הגשת מודעות" סעיף 4.14.

9.7. למען הסר ספק, שירות הצילום מוצע על ידי גוף חיצוני בלבד, ואינו מסופק על ידי החברה ו/או מי מטעמה וזו רק מסייעת ביצירת הקשר שבין המשתמש לבין נותן השירות. בהתאם, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו צד לכל התקשרות בין המשתמשים באתר לבין נותן שירותי הצילום באשר לשירות הצילום, ואין לראות בה כמי שמספקת את שירות הצילום או חבה אחריות כלשהי בגינו, ועל כן שירותי הצילום ותוצאותיהם אינם באחריות החברה, אינם מופעלים על ידה והינם באחריותם הבלעדית של נותן שירותי הצילום. 

9.8. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למשתמש כלשהו (פרטי או עסקי) המשתמש בשירות הנ"ל ו/או למי מטעמו, במישרין או בעקיפין, בקשר לשירות ו/או אי דיוק או אי שלמות השירות ו/או איכותו ו/או טיבו. בהתאם, לא תהיה למשתמש (עסקי או פרטי) כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין שירות הצילום. על פי תקנון זה, כל הפרה של הכללים שקבעה סוכנות הצילום המקצועית ביחס לשירותי הצילום שהוזמנו, במהלך יצירת המודעות ותשלום המנוי הנבחר, תגרור ביטוח החזר למשתמש וביטול זכויותיו עבור השירות הנבחר.

9.9. מתן השירות אינו מהווה המלצה מטעם החברה להשתמש בשירותי הצילום, והחברה לא תהיה אחראית לכל התקשרות עסקית בין המשתמש בשירות הצילום לבין איש המקצוע החיצוני.

10. סמכות עניינית לשיפוט –

10.1. בכל מקרה של חילוקי דעות לעניין תקנון זה, הסמכות המשפטית תהא לבית המשפט המוסמך בעיר באר שבע בלבד!

רוצים להישאר מעודכנים?

לקבלת כל הטיפים וההמלצות שיעזרו לכם במציאת הנכס הבא שלכם בישראל, הרשמו עכשיו לניוזלטר של אימו ישראל!


הבית הבא שלך נמצא כאן | אימו ישראל

הבית הבא שלך נמצא כאן

ניווט מהיר

דף הבית

ליצירת קשר

צרו קשר

מי אנחנו

הכירו את סוכני הנדל"ן

עקבו אחרינו

HE


© 2024 כל הזכויות שמורות לאימו ישראל.